Usluge

 • Prodajni konsalting
  • Prodajna strategija;
  • Prodajni proces;
  • Upravljanje prodajom;
  • Upravljanje promenama;
  • Supervizija prodaje;
 • Menadžment konsalting
  • Usluge menadžment konsaltinga obuhvataju pomoć organizacijama da poboljšaju svoje performanse, pre svega kroz analizu postojećih organizacionih problema i razvoj planova za poboljšanje. Mala i srednja preduzeća se oslanjaju na usluge menadžment konsaltinga iz više razloga, uključujući i dobijanje eksternih saveta ( za koje se pretpostavlja da su objektivni ) kao i ekspertize konsultanta vezane za dogovoreno polje delovanja;
  • Usluge menadžment konsaltinga implementiramo na način da donosimo svoje metodologije koje služe kao osnova za najefikasniji način sprovodjenja radnih zadataka i realizacije zadatih ciljeva;
  • Kao rezultat saradnje sa brojnim preduzećima pokušavamo da preslikavamo metode koje su se pokazale kao uspešne, sve vreme imajući u vidu da je svaki klijent specifičan u smislu odabira načina za rešavanje eventualnih problema;
 • Finansijski konsalting
  • Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga u domenu finansija. Pored toga što omogućava klijentu da sagleda finansijsku situaciju svog preduzeća, on pruža mogućnosti sagledavanja finansijskog položaja ključnih partnera.
  • Finansijski konsalting razvojno orijentisan, omogućava lakše ostvarivanje prethodno postavljenih poslovnih ciljeva preduzeća. Kao takav on daje uvid u izvore finansiranja, mogućnosti investiranja, preglede priliva i odliva novčanih sredstava.
  • Veoma važan aspekt finansijskog konsaltinga i upravo ono što omogućava gore navedeno jeste analiza strukture bilansa, dinamičko praćenje finansija i poslovanja iz meseca u mesec.
  • Imajući u vidu da su finansije jedna od najbitnijih poluga poslovanja, finansijski konsalting omogućava zdravo poslovanje, zdravu finansijsku sliku preduzeća, uvid u dalje mogućnosti rasta i razvoja. Kao takav, a uzimajući u obzir sve navedeno, on za preduzeće koje stremi ka uspehu ne sme biti luksuz.
 • Pravni konsalting
  • Pravni konsalting obuhvata set pravnih usluga koje pružaju organizacijama pravne smernice neophodne za unapređenje i usavršavanje njihovog poslovanja u skladu sa važećim zakonskim normama. Cilj pravnog konsaltinga ogleda se u pružanju pomoći klijentima u razumevanju njihovih zakonskih prava i obaveza, kao i u obezbeđenju stručnih saveta u okviru širokog spektra pravnih poslova.
  • Usluge pravnog konsaltinga prvenstveno se fokusiraju na struktuiranju rešenja i odgovora na sva pravna pitanja sa kojima se kompanije svakodnevno susreću u svom poslovanju. Među redovnim uslugama koje pravni konsalting nudi ubrajaju se:
   • Pregled i ispitivanje ispravnosti postojećih pravnih dokumenata i ugovora;
   • Asistencija u sačinjavanju novih ugovora i neophodnih pravnih dokumenata;
   • Osiguranje da se sve poslovne prakse obavljaju blagovremeno i u skladu sa važećim politikama i procedurama;
   • Pomoć vođstvu kompanija u implementaciji njihovih vizija, strategija i planova;
   • Pravna pomoć za klijente na sudu ili drugim pravnim okolnostima poput arbitraže ili posredovanja;
   • Kreiranje predloga za pokretanje izvršnog postupka;
   • Korektno, pošteno i pozitivno prosuđivanje u svakom trenutku, a u najboljem interesu klijenata;
   • Pružanje ostalih pravnih usluga na kvalitetan i profesionalan način u skladu sa važećim zakonskim normama.