Usluge

 • Prodajni konsalting
  • Prodajna strategija;
  • Prodajni proces;
  • Upravljanje prodajom;
  • Upravljanje promenama;
  • Supervizija prodaje;
 
 • Menadžment konsalting
  • Usluge menadžment konsaltinga obuhvataju pomoć organizacijama da poboljšaju svoje performanse, pre svega kroz analizu postojećih organizacionih problema i razvoj planova za poboljšanje. Mala i srednja preduzeća se oslanjaju na usluge menadžment konsaltinga iz više razloga, uključujući i dobijanje eksternih saveta ( za koje se pretpostavlja da su objektivni ) kao i ekspertize konsultanta vezane za dogovoreno polje delovanja;
  • Usluge menadžment konsaltinga implementiramo na način da donosimo svoje metodologije koje služe kao osnova za najefikasniji način sprovodjenja radnih zadataka i realizacije zadatih ciljeva;
  • Kao rezultat saradnje sa brojnim preduzećima pokušavamo da preslikavamo metode koje su se pokazale kao uspešne, sve vreme imajući u vidu da je svaki klijent specifičan u smislu odabira načina za rešavanje eventualnih problema;
 
 • Finansijski konsalting
  • Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga u domenu finansija. Pored toga što omogućava klijentu da sagleda finansijsku situaciju svog preduzeća, on pruža mogućnosti sagledavanja finansijskog položaja ključnih partnera.
  • Finansijski konsalting razvojno orijentisan, omogućava lakše ostvarivanje prethodno postavljenih poslovnih ciljeva preduzeća. Kao takav on daje uvid u izvore finansiranja, mogućnosti investiranja, preglede priliva i odliva novčanih sredstava.
  • Veoma važan aspekt finansijskog konsaltinga i upravo ono što omogućava gore navedeno jeste analiza strukture bilansa, dinamičko praćenje finansija i poslovanja iz meseca u mesec.
  • Imajući u vidu da su finansije jedna od najbitnijih poluga poslovanja, finansijski konsalting omogućava zdravo poslovanje, zdravu finansijsku sliku preduzeća, uvid u dalje mogućnosti rasta i razvoja. Kao takav, a uzimajući u obzir sve navedeno, on za preduzeće koje stremi ka uspehu ne sme biti luksuz.
 
 • Pravni konsalting
  • Pravni konsalting obuhvata set pravnih usluga koje pružaju organizacijama pravne smernice neophodne za unapređenje i usavršavanje njihovog poslovanja u skladu sa važećim zakonskim normama. Cilj pravnog konsaltinga ogleda se u pružanju pomoći klijentima u razumevanju njihovih zakonskih prava i obaveza, kao i u obezbeđenju stručnih saveta u okviru širokog spektra pravnih poslova.
  • Usluge pravnog konsaltinga prvenstveno se fokusiraju na struktuiranju rešenja i odgovora na sva pravna pitanja sa kojima se kompanije svakodnevno susreću u svom poslovanju. Među redovnim uslugama koje pravni konsalting nudi ubrajaju se:
   • Pregled i ispitivanje ispravnosti postojećih pravnih dokumenata i ugovora;
   • Asistencija u sačinjavanju novih ugovora i neophodnih pravnih dokumenata;
   • Osiguranje da se sve poslovne prakse obavljaju blagovremeno i u skladu sa važećim politikama i procedurama;
   • Pomoć vođstvu kompanija u implementaciji njihovih vizija, strategija i planova;
   • Pravna pomoć za klijente na sudu ili drugim pravnim okolnostima poput arbitraže ili posredovanja;
   • Kreiranje predloga za pokretanje izvršnog postupka;
   • Korektno, pošteno i pozitivno prosuđivanje u svakom trenutku, a u najboljem interesu klijenata;
   • Pružanje ostalih pravnih usluga na kvalitetan i profesionalan način u skladu sa važećim zakonskim normama.
 
 • Biznis transfer konsalting
  • Biznis transfer je proces prenošenja poslovanja na drugu osobu ili kompaniju čime se obezbeđuje kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti firme. U zavisnosti na koga se prenosi poslovanje, biznis transfer se drugačije realizuje.
  • Nedostatak iskustva u transferu poslovanja predstavlja otežavajuću okolnost u sprovođenju tog procesa, s obzirom da je većina privatnih kompanija, pre svega u Srbiji kao tržištu na kojem “Integraven” prevashodno pruža usluge, osnovana u poslednjim decenijama prošlog veka i u njima se očekuju biznis transferi. Isprepletanost emocija i novca, porodičnih odnosa i biznisa čine porodične kompanije (istraživanja kazuju da se dve trećine kompanija klasifikuju kao porodične) posebno osetljivim na tranziciju sa jedne generacije na drugu. Prethodno navedeno je samo jedna (najčešće zastupljena) od mogućih vrsta biznis transfera.
  • „Integraven“ poseduje neophodno znanje i iskustvo u ovom procesu koje pomaže najpre vlasnicima u razumevanju složenosti procesa prenosa poslovanja i podstakne ih na pravovremenu pripremu.